Donate To The Museum Collection

Donate to the Cynon Valley Museum Collection

The Cynon Valley Museum is a fully Accredited Museum under the Arts Council’s Accreditation Scheme; the museum has been accredited since 2006.  As of 2014, the museum collection is owned and managed by RCT County Borough Council. The Museum tells the story of the Cynon Valley from prehistoric times to the present day and collects objects that reflect this, the majority of the collection spans from 1800 – 2000.

The museum’s mission is to ‘promote the education of the local community and beyond in relation to the local history, cultural heritage and the arts of the Cynon Valley.’

The Cynon Valley Collection is borne out of the material culture of the Cynon Valley, within this there are a number of strong themes which are represented, including the mining and industrial history of the valley, local celebrities and sports personalities, eisteddfod memorabilia, domestic items and kitchenalia, fashion and costumes and religion.

The RCT CBC Heritage Service will accept offers of donation for the Cynon Valley Museum Collection if:

 • there is a clear and direct link with the Cynon Valley or its Persons
 • there is such sufficient social, scientific, or academic value to warrant the permanent retention and preservation of such items
 • the Heritage Service can provide adequate, continuing long-term care for the item and public access to it, without compromising standards of care and access relating to the existing collections

The RCT CBC Heritage Service will not accept offers of donation for the Cynon Valley Museum Collection for reasons including:

 • there is not sufficient social, scientific, or academic value to warrant display in the future
 • there is not sufficient space in storage to be able to care for the item(s) when they are not on display
 • there is a clear and obvious a health and safety risk
 • there are duplicate items already within the collection
 • there are not sufficient resources and expertise to care for and manage the item.

There is an emphasis on contemporary collecting to ensure that existing themes continue to be represented in the collection thus enabling the Museum to tell a more comprehensive history of the Cynon Valley.  The museum is also interested in contemporary objects relating to LGBTQ+ communities, ethnic minorities, women’s history, the COVID-19 pandemic.

If you have a donation enquiry, you can:

 • email the details to RCT Heritage Service Collections Manager: rhian.hall@rctcbc.gov.uk
 • email the details to Cynon Valley Museum: admin@cynonvalleymuseum.wales
 • call Cynon Valley Museum – 01685 886729
 • Visit Cynon Valley Museum and fill out an Object Donation Enquiry form

___________________________________________________________________

Mae Amgueddfa Cwm Cynon yn amgueddfa sydd wedi’i hachredu’n llawn dan Gynllun Achredu Cyngor y Celfyddydau; mae’r amgueddfa wedi’i hachredu ers 2006.  Ers 2014, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi rheoli a bod yn berchen ar gasgliad yr amgueddfa. Mae’r amgueddfa’n adrodd hanes Cwm Cynon o’r oes gynhanesyddol hyd at heddiw ac yn casglu gwrthrychau sy’n adlewyrchu hyn. Mae’r mwyafrif o’r casgliadau’n deillio o’r cyfnod rhwng 1800 a 2000.

Cenhadaeth yr amgueddfa yw ‘hyrwyddo addysg y gymuned leol a thu hwnt mewn perthynas â hanes lleol, treftadaeth ddiwylliannol a chelfyddydau Cwm Cynon.’

Mae Casgliad Cwm Cynon yn deillio o ddiwylliant materol Cwm Cynon. Yn rhan o hyn, mae sawl thema amlwg yn cael eu cynrychioli, gan gynnwys hanes mwyngloddio a diwydiannol y cwm, enwogion a sêr o’r byd chwaraeon o’r ardal leol, pethau cofiadwy o eisteddfodau, eitemau yn ymwneud â’r cartref a’r gegin, ffasiwn a gwisgoedd a chrefydd.

Bydd Gwasanaeth Treftadaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf yn derbyn rhoddion i Amgueddfa Cwm Cynon os oes:

 • cysylltiad amlwg ac uniongyrchol â Chwm Cynon neu ei bobl
 • gwerth cymdeithasol, gwyddonol neu academaidd digonol er mwyn cyfiawnhau cadw a diogelu’r fath eitemau’n barhaol
 • modd i’r Gwasanaeth Treftadaeth ddarparu gofal digonol, parhaus yn y tymor hir ar gyfer yr eitemau a mynediad y cyhoedd atyn nhw, heb effeithio ar safon y gofal a mynediad yn ymwneud â’r casgliadau presennol

Fydd Gwasanaeth Treftadaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf ddim yn derbyn rhoddion i Amgueddfa Cwm Cynon am sawl rheswm, er enghraifft:

 • does dim gwerth cymdeithasol, gwyddonol, neu academaidd digonol er mwyn cyfiawnhau arddangos yr eitemau yn y dyfodol
 • does dim lle digonol yn y storfa er mwyn gofalu am yr eitemau pan nad ydyn nhw’n cael eu harddangos
 • mae risg amlwg i iechyd a diogelwch
 • mae eitemau tebyg yn y casgliad yn barod
 • does dim adnoddau nac arbenigedd digonol i ofalu a rheoli’r eitemau.

Mae pwyslais ar gasglu cyfoes i sicrhau bod themâu presennol yn parhau i gael eu cynrychioli yn y casgliad, gan ganiatáu i’r Amgueddfa adrodd hanes mwy cynhwysfawr am Gwm Cynon. Mae gan yr amgueddfa ddiddordeb hefyd mewn gwrthrychau cyfoes sy’n ymwneud â chymunedau LHDTC+, lleiafrifoedd ethnig, hanes menywod a phandemig COVID-19.

Oes gyda chi ymholiad yn ymwneud â rhoi? Mae croeso i chi:

 • e-bostio’r manylion i Reolwr Casgliadau Gwasanaeth Treftadaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf: rhian.hall@rctcbc.gov.uk
 • e-bostio’r manylion i Amgueddfa Cwm Cynon: admin@cynonvalleymuseum.wales
 • ffonio Amgueddfa Cwm Cynon: 01685 886729
 • galw heibio i Amgueddfa Cwm Cynon a llenwi ffurflen ymholi am roi gwrthrych

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Accessibility Toolbar